Deze lening helpt om meer rauw voedsel en groenten te kopen voor de wederverkoop.

Jannat

Mityana, Oeganda / Levensmiddelenwinkel

Voedsel

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Jannat

Jannat is 28 jaar oud en woont in de stad Mityana in de regio Mityana in Uganda. Ze is getrouwd en heeft 4 kinderen waarvan er momenteel 3 naar school gaan. De afgelopen 3 jaar heeft Jannat hard gewerkt om haar kruidenierswinkel, die rauw voedsel verkoopt, te runnen. Om haar bedrijf uit te breiden, heeft ze een lening van 3.500.000 Oegandese Shilling aangevraagd bij BRAC Uganda. De lening zal worden gebruikt om meer rauw voedsel en groenten te kopen voor de wederverkoop. Dit zal Jannat helpen om meer winst te genereren en haar productie zal toenemen en meer inkomsten aantrekken. Ze zal erin slagen om in de basisbehoeften van haar gezin te voorzien, zoals voedsel en kleding voor haarzelf. Jannat hoopt dat ze in de toekomst land kan kopen, een goed huis kan bouwen en haar bedrijf kan uitbreiden. Ze is lid van het Microfinancieringsprogramma (MF) van BRAC. Het programma bedient voornamelijk kleine groepsleden zoals Jannat die geen onderpand hebben voor commerciële leningen, maar die wel gegroeide bedrijven hebben die in aanmerking komen voor microleningen.

 

De informatie over de lening en de kredietnemer wordt automatisch vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Waardoor het kan voorkomen dat de spelling niet correct wordt weergegeven.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

11 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

18 mei 2024
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Flexibel
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Nee
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

BRAC Uganda
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 950,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

BRAC Uganda

BRAC, een internationale ontwikkelingsorganisatie, is in 1972 in Bangladesh begonnen met een kleinschalig hulp- en rehabilitatieproject om het land te helpen de verwoestingen en het trauma van de bevrijdingsoorlog te boven te komen. Het project richtte zich in eerste instantie op de hervestiging van vluchtelingen die uit India terugkeerden. Vandaag de dag heeft BRAC zich ontpopt als een onafhankelijk, vrijwel zelf gefinancierd paradigma in duurzame menselijke ontwikkeling. Het is een van de grootste zuidelijke ontwikkelingsorganisaties die meer dan 100.000 mensen in dienst heeft, waarvan 61% vrouwen, en werkt met de tweeledige doelstelling van armoedebestrijding en empowerment van de armen. BRAC stelt een diagnose van de armoede in menselijke termen en erkent de veelzijdigheid ervan, en benadert armoedebestrijding met een holistische aanpak. BRAC heeft zijn ontwikkelingsinterventies over de grenzen heen uitgebreid, omdat het nu de middelen over de verschillende gemeenschappen heen kan opbouwen.

De Visie en Missie:

Het succesvolle verhaal van BRAC is door de jaren heen geleid door zijn visie die een rechtvaardige, verlichte, gezonde en democratische samenleving is, vrij van honger, armoede, milieuvervuiling en alle vormen van uitbuiting op basis van leeftijd, geslacht, religie en etniciteit. De visie komt expliciet tot uiting in het mission statement, dat streeft naar positieve veranderingen in de kwaliteit van het leven van de mensen waar het werkt.

Grote ontwikkelingsinitiatieven van BRAC: 

Vanaf de bescheiden start in 1972 erkende BRAC vrouwen als de verzorgers die de opvoeding van hun kinderen en de daaropvolgende intergenerationele duurzaamheid van hun gezin en huishouden zouden garanderen. De uitgebreide aanpak combineert microfinanciering, gezondheid, water en sanitaire voorzieningen, onderwijs, landbouw en veeteelt en andere sociale ontwikkelingsprogramma's, waarbij alle programma's strategisch met elkaar worden verbonden om armoede tegen te gaan door middel van het genereren en beschermen van levensonderhoud.

Internationale programma's van BRAC:

Nadat de regering van Afghanistan de goodwill van BRAC had erkend en indruk had gemaakt op de resultaten in Bangladesh, nodigde zij BRAC uit om in mei 2002 te beginnen met het mobiliseren van de Afghaanse gemeenschappen en het verlenen van ontwikkelingsdiensten. BRAC Afghanistan biedt nu diensten aan op het gebied van microfinanciering, gezondheidszorg, onderwijs, het genereren van inkomsten en de ontwikkeling van kleine ondernemingen. Eind 2005 verleende BRAC financiële diensten aan 109.469 vrouwen, niet-formeel onderwijs aan meer dan 24.000 kinderen en gezondheidsdiensten aan de mensen in 19 van de 34 provincies in Afghanistan.

Gezien de ervaring die BRAC heeft opgedaan met hulpverlening en rehabilitatie na natuurrampen in Bangladesh en Afghanistan, reageerde BRAC in februari 2005 op de behoefte aan rehabilitatieactiviteiten en projecten voor levensonderhoud in de door de tsunami getroffen gebieden in Sri Lanka. Gezien de ontwikkelingsbehoeften is BRAC in 2006 in Pakistan begonnen met zijn werkzaamheden. De internationale donorgemeenschap heeft de door BRAC geleide programma's in deze drie landen verwelkomd en ondersteund.

De successen van BRAC op het gebied van internationale ontwikkeling hebben een reeks discussies gestimuleerd, zowel met Afrikaanse delegaties, die BRAC-programma's hebben bezocht, als met donoren die in Azië en Afrika werken. Zowel de Afrikaanse landen als de donoren hebben BRAC aangemoedigd om deel te nemen aan de ontwikkelingscampagne in Afrika om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) te bereiken en meer recentelijk om deel te nemen aan de campagne voor het "beëindigen van de armoede", een gebied waar Afrika de grootste mondiale uitdaging vormt. Naast Oeganda, Zuid-Soedan en Tanzania is BRAC momenteel bezig met het opzetten van zijn ontwikkelingsinitiatieven in Malawi.

In Oeganda heeft BRAC zich in januari 2006 geregistreerd als Non Government Organization (NGO) om programma's te ondernemen op het gebied van Onderwijs, Gezondheid, Water & Sanitatie, Landbouw & Veeteelt en Microfinanciering. De programma's Microfinanciering en Onderwijs zijn de pioniersprogramma's die in Oeganda zijn gestart.

Een opmerking over de opbrengst van de portefeuille van BRAC Oeganda:

We hechten veel waarde aan de kosten die Kiva-leners voor hun leningen betalen. Daarom is een eerlijke prijsstelling een kernonderdeel van ons eerste due diligence-proces voor Field Partners. Met Kiva's 0% kapitaal zijn veel van onze Field Partners ook in staat om extra waarde toe te voegen aan hun leningen door het verlagen van de rentetarieven, het aanbieden van niet-financiële diensten of het creëren van nieuwe leningproducten.

Voor partners met gerapporteerde portefeuillerendementen of gemiddelde APR's hoger dan 50% neemt Kiva stappen om te controleren of de hoge tarieven gerechtvaardigd zijn door de impact van de leningen. Kiva controleert ook of de partner geen onredelijke winsten genereert of opgeblazen salarissen betaalt, en of de hoge bedrijfskosten van de partner gerechtvaardigd zijn door zijn bedrijfsomgeving en/of het ontwerp van zijn leenproducten.

We proberen leningen te ondersteunen die geen ongerechtvaardigde kostenpost vormen voor hardwerkende leners. We erkennen echter dat sommige van onze partners, om kwetsbare en uitgesloten mensen met producten en diensten met een grote impact te bereiken, hoge kosten maken die het noodzakelijk maken om kredietnemers hogere dan gemiddelde kosten in rekening te brengen om duurzaamheid en schaalbaarheid mogelijk te maken.

Factoren die de kosten die deze partnerorganisatie in rekening brengt aan haar kredietnemers opdrijven zijn onder andere:

 • Ze bieden meer dan alleen contant geld aan veel van hun kredietnemers, waaronder kostbare 'wraparound' diensten zoals gezondheidszorg, financiële of zakelijke training, landbouwvoorlichting, verzekeringen of toegang tot onderwijs.
 • Ze werken in gebieden met een zeer slechte infrastructuur, zoals beperkte wegen. Dit verhoogt de kosten voor het vinden van klanten en het onderhouden van filialen.
 • Ze werken op grote schaal in landelijke gebieden, waardoor hun medewerkers kostbare reizen moeten maken om hun klanten te vinden en te bedienen.

 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

16 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

23.266
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 10.953.750,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

60% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

6,75%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

9,56%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,69%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,36%