Ga naar..
<< Terug

Veelgestelde vragen

Hoe ziet de levenscyclus van een lening eruit?

Inleiding

Er wordt wel eens gezegd dat je pas geld kan lenen als je kan aantonen dat je het eigenlijk niet nodig hebt. Het is als grap bedoeld, maar er zit een kern van waarheid in. Grote financiële instellingen worden geacht geen grote risico’s te aanvaarden, of deze tenminste gefundeerd te aanvaarden. Een bank zal altijd naar de kredietwaardigheid van een klant kijken, alvorens deze een lening mag afsluiten. De meeste banken zoals wij die kennen hebben in de eerste plaats geen sociale achtergrond maar een commerciële en vanuit die optiek is risico aversie niet vreemd. Vanuit een maatschappelijk perspectief is het echter nogal krom, aangezien dit juist hen die het geld het meest nodig hebben, uitsluit van het reguliere lening stelsel. Microfinanciering is in eerste instantie sociaal georiënteerd en biedt daarmee een oplossing om dit probleem aan te pakken.

Jij hebt van microfinanciering gehoord en je wilt graag een bijdrage leveren aan een ondernemer in een arm land. Maar voordat je daaraan begint heb je begrijpelijk genoeg nog wel wat vragen over wat er met het geld gebeurt op weg naar deze ondernemer en welk deel van dat geld daadwerkelijk daar aankomt. En je wilt natuurlijk ook weten hoe en wanneer het door jou beschikbaar gestelde bedrag weer voor een nieuw project ingezet kan worden. En met welke risico’s moet je daarbij dan rekening houden?

Vanuit Wakibi vinden wij het belangrijk om over dergelijke vragen zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, zodat je gefundeerde beslissingen kan nemen. We streven er naar dat de door ons beoogde transparantie jou voldoende vertrouwen geeft dat Wakibi en de overige betrokken partijen zorgvuldig met het door jou gedoneerde geld omgaan. We willen dit o.a. bereiken door aandacht te schenken aan de volgende onderwerpen:

Levenscyclus van een lening
Kosten van een lening en de beheersing daarvan
Onderkennen en beheersen van risico’s
Intake en controle van Kiva partners (Due dilligence proces)


Hieronder zullen we ons verder richten op de levenscyclus van een door een ondernemer aangevraagde en ingewilligde lening. De overige onderwerpen zijn separaat beschreven en te benaderen door hierboven de bijbehorende link te selecteren.


Betrokken partijen

Alvorens het proces van lenen beter te kunnen begrijpen, is het van belang te weten welke partijen in dit proces betrokken zijn en welke rol zij hierin vervullen. Het centrale hart wordt gevormd door het Amerikaanse Kiva. Kiva is een non-profit organisatie. Zij heeft zich ten doel heeft gesteld om via een groot aantal relatief kleine individuele geldbedragen, gezamenlijk een grote hoeveelheid minderbedeelden van een lening te kunnen voorzien. Dit wordt mogelijk gemaakt via een netwerk van enerzijds lokale partners en anderzijds het wereldwijde bereik van het internet en de unieke mogelijkheden die dit netwerk biedt.

Kiva werkt samen met bestaande microfinancieringsinstellingen over de hele wereld. Deze Kiva partners hebben expertise in microfinanciering en kennen hun specifieke omgeving en klanten. Zij verstrekken fysiek de lening aan de aanvrager en zijn tevens verantwoordelijk voor het rondkrijgen van de terugbetalingen. Kiva is verantwoordelijk voor de selectie van betrouwbare partners en de (terugkerende) beoordeling van hun activiteiten.

Jij als donateur zal voornamelijk te maken krijgen met Wakibi. Het is van belang te weten dat Wakibi volledig losstaat van Kiva. Wakibi heeft zelf geen rechtstreeks contact met lokale partners, maar vervult een portaalfunctie op basis van de projecten van Kiva. De kracht van Wakibi is dat door middel van de vele eigen vrijwilligers en sponsoren zij in staat is om heel gericht de specifiek Nederlandse doelgroep te benaderen en te ondersteunen. Wakibi maakt het proces van het selecteren van een project en het uitlenen van geld eenvoudiger door de projecten in de Nederlandse taal te presenteren, achtergrond informatie op de Nederlandse doelgroep af te stemmen en de geldstromen via iDeal te laten verlopen. Hierdoor hebben Nederlandse leners niet met buitenlandse betalingsconstructies te maken heeft.

Samenvattend ziet de relatie tussen de genoemde betrokkenen er als volgt uit: 

Geldstromen

De basisgedachte achter microfinanciering is eigenlijk heel simpel en werkt volgens de volgende stappen:

  1. Een ondernemer benadert een lokale microfinancieringsinstelling en vraagt een lening aan.
  2. Deze Kiva partner verschaft de lening aan de ondernemer.
  3. De Kiva partner meldt de lening aan bij Kiva, die de lening beoordeelt en publiceert op Kiva.org.
  4. De lening wordt in stukjes gefinancierd door geldverstrekkers en Kiva stuurt dit geld naar de Kiva partner.
  5. De ondernemer lost periodiek zijn lening af volgens een afgesproken plan. De Kiva partner stuurt deze aflossingen naar Kiva, die het bedrag terugstort in het account van de geldverstrekker.
  6. De geldverstrekker kan dit teruggestorte bedrag weer inzetten om een nieuwe lening te financieren.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
Ad 1.
De ondernemer vraagt een lening aan en onderbouwt dit met een korte uitleg van de investeringsplannen en de te verwachten terugverdientijd. Alvorens een lening daadwerkelijk doorgang vindt, geeft de Kiva partner inzicht in de voorwaarden en de kosten waarmee de ondernemer te maken zal krijgen. Als beide partijen tevreden zijn kan de lening worden geformaliseerd.

Aangezien het bij microkredieten veelal om kleine leningen gaat, zijn de kosten die een Kiva partner aan de ondernemer doorrekent ten opzichte van de lening relatief hoog. Een meer gedetailleerde uitleg over deze kosten wordt hier beschreven.

Ad 2.
Het bedrag waarmee jij als donateur een project ondersteunt, gaat volledig naar de ondernemer van jouw keuze. Elke Kiva Partner heeft een eigen werkwijze. De ene organisatie wacht tot het geld overgeboekt is voordat ze het project kan financieren, de andere heeft voldoende eigen middelen om de projecten alvast te financieren. Voor de lenende ondernemer kan zelfs een kleine vertraging in het ontvangen van geld een negatief effect hebben op het uitoefenen van hun werk. Het is zelfs daarom mogelijk dat een Kiva Partner het project vóór plaatsing op Wakibi al ondersteunt. Dit is alleen toegestaan indien de partner voldoende eigen middelen heeft om het project zelf te financieren, in de mogelijke situatie dat de financiering van het project niet rond komt via Wakibi / Kiva. De kwaliteit van een partner en de daaraan gekoppelde (on)mogelijkheden, worden bepaald in wat we het Due Dilligence proces noemen.

Ad 3.
De Kiva partner meldt de lening aan bij Kiva, waar de lening wordt beoordeeld en gepubliceerd op Kiva.org.

Ad 4.
Nederlandse leners hebben via de website van Wakibi inzicht in alle leningaanvragen die bij Kiva zijn aangemeld. Je kunt de leningen vergelijken op basis van o.a. locatie, looptijd, aard en risico en vervolgens de te financieren lening selecteren. Geldverstrekkers kunnen via Kiva met een minimaal bedrag van $25 bijdragen in de lening. Kiva verzamelt vervolgens de individuele bedragen en draagt deze over aan de Partner.

Wakibi richt zich op de Nederlandse doelgroep en probeert vanuit die gedachte het proces van selectie en financiering zo eenvoudig mogelijk te maken. Naast het aanbieden van vertaalde projectbeschrijvingen wordt er ook gewerkt vanuit de euro, waarbij het in euro’s in te leggen bedrag direct wordt omgezet naar dollars. Met een positieve wisselkoers blijft er een klein bedrag over. Deze kleine overschotten worden verzameld tot het dollar bedrag weer is bereikt. Op die manier is het mogelijk om vanuit positieve koersverschillen leningen te verdubbelen. Zo kunnen we garanderen dat 100% van jouw lening naar Kiva projecten gaat. Daarnaast kunnen ook negatieve koersverschillen worden opgevangen met de reeds opgebouwde overschotten.

Zowel Wakibi als Kiva houden geen percentage in op het verstrekte bedrag. Dit betekent dat jouw steun voor 100% ten goede komt aan de geselecteerde projecten. Omdat gemiddeld 98% van de leningen wordt terugbetaald is het theoretisch mogelijk om met eenzelfde bedrag achtereenvolgens tot 50 verschillende projecten te steunen.

Om zonder het in rekening brengen van kosten aan de Kiva partner, het bestaan van Wakibi en Kiva toch mogelijk te maken, wordt er continu actief gezocht naar de steun van sponsoren en donateurs.

Binnen Wakibi is jouw steun een lening. Na terugbetaling van de lening door de ondernemer kun je vanuit jouw account de terugbetaalde lening zelf weer toekennen aan een volgend project.

Ad 5.
De Kiva Partner houdt zich actief bezig om de met de ondernemer vooraf afgesproken betalingstermijnen alsmede eventueel verschuldigde rente, terug te vorderen. Deze laat Kiva vervolgens weten of een terugbetaling wel of niet volgens plan is gerealiseerd en zorgt dat de ontvangen terugbetalingen op tijd bij Kiva aankomen. Kiva stort op haar beurt deze bedragen weer terug in de accounts van de geldverstrekkers.

Ad 6.
Kredietverstrekkers kunnen de periodiek terugontvangen bedragen opsparen op hun account en deze vervolgens weer gebruiken om een nieuw project te steunen. Ondanks dat alle betrokken partijen zich intensief bezighouden met risico's en risicobeheersing, is er altijd een mogelijkheid dat ergens in de beschreven levenscyclus iets misgaat. Hierover kun je hier meer lezen.


Bronnen

http://cgap.org
http://kiva.org
http://mixmarket.org
http://wakibi.nl
http://wikipedia.org

Maak een profiel als

Ik accepteer de Algemene voorwaarden
Al een gebruiker
Facebook koppelen aan een bestaand account

Nieuw bij Wakibi?