A loan of € 1150 helps to purchase hybrid seeds and fertilizer to improve harvests of maize.

David's Group

Teso, Kenia / Boerderij

Landbouw

Dit project is al volledig gesteund

Het verhaal van David's Group

David, pictured above, has been a farmer for more than 20 years and is now proud to represent his group of 13 farmers in Teso District. He is 45 years old, is married and has 8 children.

David likes to think of himself as a very hardworking individual. He has been working alongside One Acre Fund since 2014 and decided to represent his group because he wanted to help more farmers. He says that being part of the One Acre Fund community has meant that he has been able to consistently feed his family. David plans to use the profits from this coming season to send his children to school.

In total, David’s Group will receive inputs to cultivate 8.75 acres of land. Given that some members of the group will also be purchasing a solar light, with this loan, the group will also receive a total of 11 solar lights.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

11 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Aan het eind
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

25 februari 2016
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

One Acre Fund
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 1.150,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

One Acre Fund

Belangrijke informatie van Kiva over One Acre Fund:

Het bedrijfsmodel van One Acre Fund richt zich op het werken met kleine boeren in Oost- en Zuidelijk Afrika om een geïntegreerd landbouwpakket te promoten dat training, betrouwbare inputvoorziening (d.w.z. meststoffen, zaden), krediet en verzekeringen omvat.  
 
One Acre Fund neemt in de maanden juli tot en met oktober boeren op in haar programma ter voorbereiding op het volgende groeiseizoen.  One Acre Fund koopt tijdens deze maanden ook kunstmest en belangrijke inputs in, aangezien de prijzen in Kenia tijdens deze maanden historisch laag zijn, waardoor kostenbesparingen kunnen worden doorberekend aan de boeren.  In februari van het volgende jaar levert One Acre Fund de vooraf aangekochte meststoffen, zaden en andere belangrijke inputs aan boeren in marktgebieden in de buurt van hun boerderijen.  Tijdens het groeiseizoen blijft One Acre Fund de boeren trainen en ondersteunen en stelt het de boeren in staat om zo vaak of zo weinig als ze willen betalingen te doen.  Bij de oogst in oktober moeten de boeren hun leningen, waarvoor ze zich in het voorgaande jaar hadden ingeschreven, afbetalen.

One Acre Fund leningen op Kiva zal:
1. Uit Kenia afkomstig zijn. 
2. Een uitbetalingsdatum hebben ergens in de maanden februari of maart.
3. Laat de input leveren aan de telers in februari voor het groeiseizoen.
4. De volgende maand oktober op het moment van de oogst volledig te betalen.  

Opmerking: Alle betalingen die vóór de officiële vervaldatum van oktober worden geïnd, worden behandeld als terugbetalingen aan Kiva, gemeld door One Acre Fund en terugbetaald aan Kiva-kredietverstrekkers na ontvangst van One Acre Fund.
 
Naast andere risico's die beschreven worden op de Risk and Due Diligence page, , staan de Kiva-kredietverleners ook bloot aan het risico van een mogelijke grote mislukking van de oogst als gevolg van droogte, ziekte of een andere natuurramp of een oncontroleerbare gebeurtenis.  In dit geval is het beleid van One Acre Fund om een korting op de lening aan de boer te geven, zodat deze voldoende middelen overhoudt om zichzelf en zijn gezin te voeden.

One Acre Fund biedt de kredietnemers een oogstverzekering aan in geval van ernstige droogte. Deze droogteverzekering is weergeïndexeerd en gebaseerd op regenvalgegevens. Dit zijn op dit moment de beste gegevens die One Acre Fund beschikbaar heeft om de droogte te beoordelen. Het risico bestaat echter dat er een kloof bestaat tussen de regenindex en de realiteit ter plaatse, waardoor de droogteverzekering de terugbetalingen van de leningen van kredietnemers die ernstig door de droogte zijn getroffen, mogelijk niet volledig kan dekken. In het geval dat dit gebeurt, kan het zijn dat de kredietverstrekkers in gebreke blijven voor een deel van het leningbedrag. 

Van One Acre Fund:
 
Meer dan 75% van de armen in de wereld zijn boeren. One Acre Fund is een sociale onderneming zonder winstoogmerk die zich richt op het helpen van hardwerkende boerenfamilies in Afrika om de boerenwinst te vergroten. One Acre Fund koopt en levert kwaliteitszaden en -meststoffen aan boeren, geeft persoonlijke, wekelijkse landbouwtrainingen en leert boeren hoe ze verliezen na de oogst kunnen minimaliseren en hoe ze de marktprijzen kunnen maximaliseren. One Acre Fund levert alles op loopafstand van de boer en maakt in toenemende mate gebruik van zijn distributienetwerk om productieve producten te promoten.  Zo komen alle families van One Acre Fund in Kenia in aanmerking voor boomzaden, zonne-energie, groentezaden en gezondheidsproducten. De organisatie is in 2006 gestart en bedient nu meer dan 1 miljoen boerenfamilies in tien landen in Oost- en Zuidelijk Afrika. Het is de ambitie om een revolutie teweeg te brengen in de kredietverlening aan tientallen miljoenen boerenfamilies in de wereld.
 
Het motto van One Acre Fund is Farmers First en de waarden van de organisatie zijn dat ook: 

 • Humble Service - We ontmoeten boeren in hun velden en we krijgen onze schoenen modderig. Boeren zijn onze klanten en we bedienen hen met nederigheid.
 • Hard werken - We werken elke dag hard. We voeren uit met professionaliteit en zakelijke uitmuntendheid van wereldklasse. Boeren verdienen niets minder.
 • Voortdurende groei - We verbeteren elk seizoen. We werken vastberaden om onze doelen te bereiken en leggen vervolgens de lat nog hoger..
 • Familie van Leiders - We brengen de beste leiders samen en bouwen aan een langdurige carrière. We zorgen voor teamleden zoals voor familie.
 • Dreaming Big - We stellen ons voor om miljoenen boerenfamilies te dienen. We bouwen op schaal met elk idee en elke oplossing.
 • Integriteit - We doen wat we zeggen en onze woorden komen overeen met onze waarden.

Duurzaamheid voor het milieu

One Acre Fund heeft een unieke, meerjarige relatie met de boeren die wij bedienen. In tegenstelling tot veel organisaties en bedrijven die een eenmalige training of een eenmalige verkoop doen, is One Acre Fund oprecht bezorgd over de duurzaamheid van onze boerenfamilies op de lange termijn en werken we hard aan de bescherming van hun omgeving. Wij geloven dat onze boeren een unieke positieve bijdrage leveren aan de gezondheid op lange termijn van hun bodem en hun omgeving.

 

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

12 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

37.559
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 23.940.645,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

18% APR
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,84%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

0,15%