Algemene voorwaarden

Wakibi-voorwaarden (geldig vanaf 01-12-2018)

Welkom bij Wakibi, een stichting voor het verwezenlijken van een ideëel doel en in het handelsregister ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53277201. Deze gebruiksvoorwaarden geven de voorwaarden weer waaronder u deelneemt aan het door Wakibi aangeboden programma. Alvorens te kunnen deelnemen, verzoeken wij u akkoord te gaan met deze voorwaarden, door middel van het aanklikken van de akkoordknop. 


Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier onderdelen, te weten de voorwaarden waaronder u als deelnemer aan het programma een lening verstrekt aan Wakibi, de voorwaarden voor de aanwending van de hoofdsom, de voorwaarden voor het gebruik van onze website en uw persoonlijke pagina. 

VOORWAARDEN LENING

Artikel 1 Definities
Deelnemer: houder van één of meer Obligaties; 
Hoofdsom: het door de Deelnemer te storten bedrag van de nominale waarde van de Obligatie; 
Obligatie: door Wakibi op grond van de overeenkomst met de Deelnemer (waarop deze voorwaarden van toepassing zijn) uitgegeven schuldtitel op naam met een nominale waarde ter grootte van EUR 25,- (zegge: vijfentwintig euro); 
Obligatielening: het totaal van de gelden dat Wakibi heeft aangetrokken door middel van uitgifte van obligaties op basis van deze voorwaarden ter financiering van één specifiek door de Deelnemer aangegeven Project; 
Project: de verstrekking van een lening (microfinanciering) via (lokale partners van) de Amerikaanse organisatie KIVA (www.kiva.org) aan een op de website van Wakibi voorgestelde ondernemer/onderneming naar keuze van de Deelnemer;

Artikel 2 Uitgifte Obligatie
2.1 De Obligatie is een recht op naam dat wordt ingeschreven in het daartoe door Wakibi gehouden register. In dit register zullen de naam en het adres van de Deelnemer worden opgenomen, met vermelding van het nominale bedrag van de Obligatie en de datum van uitgifte van de Obligatie. 
2.2 De Obligatie wordt uitgegeven door bijschrijving van de Obligatie ten name van de Deelnemer in het hiervoor bedoelde register. 
2.3 Wakibi zal de Obligatie uitgeven aan de Deelnemer op de datum van storting van de Hoofdsom. 
2.4 Voor zover de Deelnemer een Project financiert door aan iemand anders een cadeaubon te geven waarmee de ontvanger van de cadeaubon een lening kan vertrekken, is voor de gever van de cadeaubon sprake van een gift (en niet van de verkrijging van een Obligatie) en zijn de artikelen 1 tot en met 9 van deze voorwaarden niet van toepassing op de gever van de cadeaubon, met uitzondering van artikel 4.7 (de geldigheidsduur van de cadeaubon). 
2.5 Voor zover de Deelnemer een Project financiert met een ontvangen cadeaubon middels een gift, geldt dat er wel sprake is van de verkrijging van een Obligatie na gebruik van die cadeaubon door middel van het vertrekken van een geldlening en zijn de artikelen 1 tot en met 9 van deze voorwaarden wel van toepassing op de Deelnemer tevens de ontvanger van de cadeaubon.  

Artikel 3 Stortingsplicht, certificaat
3.1 Tegen storting van de Hoofdsom (via de betalingswijze zoals aangegeven op de website van Wakibi) zal aan de Deelnemer per e-mail een certificaat worden verstrekt. Dit certificaat is het bewijs van betaling van de Hoofdsom door de Deelnemer aan Wakibi en ontvangst daarvan door Wakibi.

Artikel 4 Looptijd en aflossing
4.1 De looptijd van de Obligatie start op het moment dat de Hoofdsom aan Wakibi ter beschikking is gesteld. De looptijd van de Obligatie eindigt als: 
(i) 120 kalenderdagen zijn verstreken na het einde van de looptijd van het Project (zoals bij het Project op de website staat vermeld, gemiddeld 6 tot 36 maanden); of (als eerder); 
(ii) 120 kalenderdagen zijn verstreken nadat het Project is beëindigd en Wakibi heeft vastgesteld dat de voor dit Project via KIVA verstrekte gelden aan Wakibi zijn terugbetaald of dat verdere betalingen uit dit Project niet meer worden verwacht. 
4.2 Onmiddellijk na het einde van de looptijd van het Project, of (indien eerder) nadat het Project is beëindigd, of (indien eerder) wanneer er een gedeeltelijke terugbetaling is ontvangen, ontvangt de Deelnemer bericht over het uitstaande saldo van de Hoofdsom (met inachtneming van artikel 6 van deze voorwaarden), waarin de Deelnemer wordt gevraagd aan Wakibi te berichten of hij/zij kiest voor terugbetaling van het uitstaande saldo dan wel voor aanwending van de beschikbare gelden voor een ander Project (al dan niet met bijstorting van het verschil tussen het uitstaande saldo en de inleg op het andere Project):
(i) Als de Deelnemer uiterlijk binnen 90 (kalender)dagen daarna aan Wakibi bericht dat hij of zij kiest voor terugbetaling zal (het uitstaande deel van) de Hoofdsom uiterlijk onverwijld na het einde van de looptijd van de Obligatie worden terugbetaald op de wijze als voorzien in artikel 4.4; 
(ii) Als de Deelnemer uiterlijk binnen 90 (kalender)dagen daarna aan Wakibi bericht dat hij of zij kiest voor aanwending van de beschikbare gelden voor een ander Project zal Wakibi de daarvoor vereiste acties ondernemen;
(iii) Als de Deelnemer ondanks het bedoelde bericht van Wakibi (en daarop volgende herinneringen) niet binnen 90 (kalender)dagen daarna zijn of haar keuze aan Wakibi kenbaar maakt, dan zal (het nog uitstaande gedeelte van) de Hoofdsom ter vrije beschikking komen van Wakibi waarna Wakibi dit geldbedrag zal aanwenden ter dekking van haar organisatiekosten of voor het verstrekken van leningen conform haar statutaire doelstelling.
4.3 Wakibi heeft altijd het recht de Hoofdsom vervroegd, volledig of gedeeltelijk, aan de Deelnemer terug te betalen. Wakibi zal hierbij deelnemers in dezelfde Obligatielening gelijk behandelen. 
4.4 De terugbetaling zal plaatsvinden door storting op de bankrekening die door de Deelnemer is gebruikt voor de betaling van de Hoofdsom ter verkrijging van de Obligatie(s) of op een door de Deelnemer tijdig tevoren opgegeven bankrekening die geverifieerd wordt door middel van een kopie bankafschrift. Deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig doorgeven aan Wakibi van wijzigingen in bankrekeningen, wijze van betalen, tenaamstelling, etc. 
4.5 Terugbetaling zal geschieden in euro. 
4.6 Een Wakibi cadeaubon is geldig tot 1 jaar na datum van aankoop. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum wordt de cadeaubon omgezet in een gift aan Wakibi ten behoeve van de operationele kosten van Wakibi. De Deelnemer doet in dat geval afstand van enig recht tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het bedrag van de cadeaubon of daaraan gerelateerde onkosten van welke aard ook. 

Artikel 5 Rente
5.1 Over (het uitstaande deel van) de Hoofdsom is door Wakibi geen rente verschuldigd.

Artikel 6 (Opeisbaarheid) Hoofdsom
6.1 Het uitstaande deel van de Hoofdsom kan niet eerder worden opgeëist dan na het moment als bedoeld in artikel 4.2. 
6.2 Het uitstaande deel van de Hoofdsom, kan onmiddellijk en in zijn geheel tussentijds door de Deelnemer worden opgeëist, ingeval door Wakibi surseance van betaling wordt aangevraagd, aan Wakibi surseance van betaling wordt verleend, als Wakibi failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend. 
6.3 Als Wakibi onvoldoende gelden uit het betreffende Project zal hebben ontvangen om 
(het uitstaande deel van) de Hoofdsom volledig terug te betalen, zullen de Deelnemers in dit 
Project/de houders van Obligaties uitsluitend aanspraak kunnen maken op het bedrag dat 
Wakibi uit dit Project wel terug ontvangen heeft, ieder voor maximaal het gedeelte daarvan dat in verhouding staat tot zijn of haar inleg in de Obligatielening. Hierdoor bestaat het risico dat de deelnemer minder dan zijn of haar volledige inleg terug zal ontvangen. 
6.4 Als door ongunstige ontwikkelingen van de relevante wisselkoersen (euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en/of Amerikaanse dollar ten opzichte van de lokale valuta) de uit het Project ontvangen gelden onvoldoende zijn om (het uitstaande deel van) de Hoofdsom (luidende in euro) volledig terug te betalen, zullen de deelnemers in dit Project/ de houders van Obligaties uitsluitend aanspraak kunnen maken op het bedrag dat Wakibi uit dit Project terug ontvangen heeft, omgerekend in euro tegen de wisselkoers zoals die geldt op het moment van ontvangst van de betreffende gelden door Wakibi, ieder voor maximaal het gedeelte daarvan dat in verhouding staat tot zijn of haar inleg in de Obligatielening. Hierdoor bestaat het risico dat de deelnemer minder dan zijn of haar volledige inleg terug zal ontvangen. 
6.5 Aangezien de deelnemer aan Wakibi een vast bedrag in euro verstrekt en Wakibi op basis daarvan aan KIVA een vast bedrag in Amerikaanse dollar verstrekt kan het voorkomen dat een restant van het bedrag in euro niet wordt aangewend voor het door de deelnemer gekozen Project. Dit restant zal door Wakibi worden aangewend voor een ander project. Dit laat onverlet dat de Obligatiehouder recht houdt op terugbetaling van de volledige 
Hoofdsom in euro, tenzij één of meer van de risico's als bedoeld in artikel 6.3 respectievelijk 
6.4 zich zou verwezenlijken. 

Artikel 7 Administratie
7.1 De administratie van Wakibi is beslissend als bewijs ten aanzien van alles wat Partijen uit hoofde van deze overeenkomst over en weer verschuldigd zijn, behoudens bewijs van het tegendeel.

Artikel 8 Verrekening en opschorting
8.1 Elk beroep door de Deelnemer of Wakibi op verrekening van enige schuld uit hoofde van deze overeenkomst met vorderingen uit welke anderen hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 9 Overdraagbaarheid
9.1 De Obligaties zijn overdraagbaar. Obligaties kunnen uitsluitend rechtsgeldig worden overgedragen als de daartoe vereiste formaliteiten worden verricht en afgewikkeld zoals voorgeschreven door het bestuur van Wakibi. Voor de administratieve verwerking van een overdracht van Obligaties zal Wakibi een vergoeding van EUR 10,- per Obligatie in rekening brengen bij de Deelnemer die zijn Obligatie(s) overdraagt. 

AANWENDING Hoofdsom

Artikel 10 Hoofdsom
10.1 Een Hoofdsom wordt door Wakibi als lening (“Lening”) ter beschikking gesteld aan
KIVA en via KIVA wordt een Hoofdsom ter beschikking gesteld aan de door een Deelnemer geselecteerde lener (“Lener”). De op de website van Wakibi vermelde gegevens van de Lener zijn afkomstig van de website van KIVA (www.kiva.org). 

Artikel 11 Leners
11.1 Voor de selectie van de Leners wordt gebruik gemaakt van Lokale Partners van KIVA. 
11.2 De Leners zijn personen of bedrijven met lage inkomens of onvoldoende toegang tot bankdiensten die behoefte hebben aan financiering van hun onderneming. 
11.3 Indien een door een Deelnemer geselecteerd project niet (langer) voor een Lening in aanmerking komt, zal Wakibi de Deelnemer daarover informeren en deze de gelegenheid geven om een ander project te selecteren voor de Hoofdsom. 

Artikel 12 KIVA Lokale Partners
12.1 De KIVA Lokale Partners zijn partners van KIVA en zijn organisaties actief in gemeenschappen met lage inkomens of gemeenschappen met onvoldoende toegang tot bankdiensten, en opereren in het algemeen vanuit een vastgelegde missie ter bestrijding van armoede. 
12.2 De Kiva Lokale Partners zullen de Hoofdsom veelal uitkeren in geld en soms in de vorm van goederen en/of diensten, bijvoorbeeld als agrarisch pakket, maar altijd in de vorm van een lening. 
12.3 Alleen de Lokale Partners zijn verantwoordelijk voor het screenen en selecteren van de Lener en het ter beschikking stellen van de Lening. Daarnaast zijn uitsluitend de KIVA Lokale Partners verantwoordelijk voor het bepalen van de voorwaarden van de Lening, het weer in ontvangst nemen van de Lening en het terugbetalen van de Lening via KIVA aan Wakibi.

Artikel 13 Maandelijkse donaties via automatische incasso
13.1 Uw bijdrage is een gift en geen lening. Wakibi leent voor u uit en leent het bedrag opnieuw uit, nadat de ondernemer heeft terugbetaald. Zo blijft uw bijdrage circuleren en is de social impact groot.
13.2 Wanneer u een fonds steunt met een maandelijkse donatie, gaat u akkoord met 8% organisatiekosten van uw gift voor Wakibi.
13.3 De privacyregels van Wakibi zijn ook van toepassing op de fondsen.
13.4 Wanneer u de maandelijkse donatie wilt stopzetten, dan kunt u dit zelf wijzigen via uw accountpagina op Wakibi.nl.


Artikel 14: DIVERSEN
14.1 Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en een wijziging treedt in werking zodra dit is gepubliceerd op de Website. 
14.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan uit hoofde van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam. 
14.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
14.4 De Deelnemer zal zo spoedig mogelijk Wakibi via de website berichten omtrent wijzigingen in de aan Wakibi verstrekte gegevens.
14.5 Wakibi zal haar hiervoor beschreven werkzaamheden naar beste kunnen zorgvuldig uitvoeren. Wakibi accepteert geen enkele aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor verliezen, kosten of schade ten gevolge van eventuele fouten bij de uitvoering van haar werkzaamheden. 
14.6 Heeft u een klacht over de werkwijze van Wakibi, de juistheid en rechtmatigheid van activiteiten in het kader van het goede doel, of de manier waarop u door een medewerker van Wakibi bent behandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Wakibi. De klacht wordt volgens procedure zoals in de klachtenregeling van Wakibi beschreven afgehandeld. De klachtenregeling vindt u op onze website.