A loan of € 3000 helps

Anonymous

, Mongolië / Boerderij

Landbouw

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Anonymous

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

12 mei 2015
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

Credit Mongol
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 3.000,00

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Aug. 2015 € 204,00 € 204,00 Ontvangen
Sep. 2015 € 208,16 € 208,16 Ontvangen
Okt. 2015 € 213,04 € 213,04 Ontvangen
Nov. 2015 € 221,84 € 221,84 Ontvangen
Dec. 2015 € 228,14 € 228,14 Ontvangen
Jan. 2016 € 245,57 € 245,57 Ontvangen
Feb. 2016 € 252,83 € 0,00 Achterstallig
Mrt. 2016 € 259,14 € 0,00 Achterstallig
Apr. 2016 € 273,31 € 0,00 Achterstallig
Mei 2016 € 285,43 € 0,00 Achterstallig
Jun. 2016 € 294,04 € 0,00 Achterstallig
Jul. 2016 € 314,50 € 0,00 Achterstallig
Dec. 2017 € 0,00 € 114,59
Totaal € 3.000,00 € 1.435,34 -

Credit Mongol

Statusupdate - 21 november 2017
De definitieve leningen van Credit Mongolië aan Kiva zijn beëindigd of in gebreke gebleven, en dit partnerschap is nu gesloten. De afgelopen 23 maanden heeft Kiva samengewerkt met Credit Mongol om te proberen het resterende bedrag dat aan Kiva-kredietverstrekkers verschuldigd is te recupereren. In april 2016 zijn Kiva en Kredietmongol een betalingsplan overeengekomen; tot op heden heeft Kiva echter slechts een fractie van de betalingsverplichtingen in dit plan ontvangen. In januari 2017 is de partner, met name de hoofdaandeelhouder en CEO Barsbold Ulambayar, volledig gestopt met het beantwoorden van alle communicatiepogingen van Kiva. Onlangs is het onder de aandacht van Kiva gekomen dat Credit Mongolië betrokken is bij een aantal rechtszaken met meerdere debiteuren die aanspraak maken op haar vermogen. Na overleg met een externe debiteurenbeheerder is Kiva's huidige inschatting dat deze Veldpartner niet bereid en niet in staat is om verdere betalingen te doen, en dus heeft Kiva het resterende saldo dat tot nu toe aan alle geldschieters is ontvangen op een pro-rata basis vereffend en heeft ze de resterende $490.026,40 aan openstaande bedragen in gebreke gesteld. Als Kiva in staat is om extra middelen te recupereren van Credit Mongolië, zullen deze pro rata worden toegepast op de rekeningen van de kredietverstrekkers.

Status update - 21 april 2017

Hoewel Kiva zich heeft ingespannen om geld terug te krijgen van Kredietmongolië, is Kredietmongoliënkampioen oncommunicatief geworden en is hij gestopt met het betalingsplan dat eerder was overeengekomen. Als gevolg hiervan heeft Kiva sinds oktober 2016 geen betaling meer ontvangen van Kredietmongolen. Kiva onderzoekt alle mogelijkheden om het resterende verschuldigde bedrag terug te vorderen en zal de kredietverstrekkers op de hoogte houden naarmate de situatie vordert.


Status update - 9 augustus 2016

Kredietmongolen heeft 3 van de overeengekomen terugbetalingen gedaan volgens hun terugbetalingsplan, maar de betaling in juli is momenteel te laat. Aangezien het enige tijd zal duren voordat Kredietmongolen voldoende betalingen heeft gedaan om Kiva weer comfortabel te laten beginnen met fondsenwerving op ons platform, hebben we hun fondsenwervingsstatus op Inactief gezet. Kiva zal met Credit Mongol blijven samenwerken om het resterende bedrag aan geldschieters te recupereren en zal meer informatie plaatsen wanneer het beschikbaar komt.


Status update - 17 mei 2016

Kiva en Kredietmongolen hebben overeenstemming bereikt over een aflossingsplan, waarbij Kredietmongolen heeft ingestemd met kleine maandelijkse betalingen aan Kiva op basis van hun beschikbare liquide middelen. Kredietmongolen heeft hun eerste aflossing ingediend volgens dit plan, dat is verrekend met de kredietverstrekkers. Kiva zal met Kredietmongol blijven samenwerken in de hoop het resterende verschuldigde bedrag terug te krijgen en zal meer informatie verstrekken wanneer dit beschikbaar komt.

Status update - 22 februari 2016

Door de economische moeilijkheden in Mongolië wordt Kredietmongolië geconfronteerd met cashflowproblemen en voldoet het sinds december 2015 niet meer aan zijn betalingsverplichtingen tegenover Kiva-kredietverleners. Kiva werkt samen met Credit Mongol om een nieuw aflossingsplan voor deze fondsen te ontwikkelen, en zal meer informatie op deze pagina plaatsen zodra deze beschikbaar is. Kiva medewerkers hebben Credit Mongol voor het laatst bezocht in juli 2015.

Beschrijving van de partner:

Credit Mongol is een van de eerste niet-bancaire financiële instellingen (NBFI's) in Mongolië. Haar missie is om bij te dragen aan de welvaart van de Mongolen door het leveren van hoogwaardige, betaalbare en gevarieerde financiële diensten aan micro-ondernemers en kleine tot middelgrote bedrijven. Opgericht in 2000, is het uitgegroeid tot het grootste NBFI van het land, met alleen al vorig jaar 3.882 klanten.

Vandaag de dag heeft Credit Mongol een Kiva-portefeuille van 543.389 dollar voor de financiering van 469 kredietnemers. Het heeft een netwerk van 13 filialen naast het hoofdkantoor en biedt 19 leningproducten aan zowel stedelijke als landelijke klanten. 

Credit Mongol biedt diensten en leenproducten op maat van consumenten, micro-ondernemers en bedrijven in zes van de 21 provincies van Mongolië. Het strekt zich ook uit tot zeer landelijke en afgelegen regio's op meer dan 700 km afstand van de hoofdstad Ulaanbaatar en helpt zo armere burgers en kleine bedrijven die doorgaans geen toegang hebben tot krediet en andere financiële diensten. 

Uniek is dat de instelling leningen aanbiedt voor zonnepaneelkits die speciaal zijn ontworpen en op de markt worden gebracht voor nomadische herders. Voor de vele rondtrekkende plattelandsgezinnen die geen toegang hebben gehad tot elektriciteit, geven leningen voor zonnepanelen hen de mogelijkheid om elektrische apparaten zoals lampen en apparaten te gebruiken, wat hun levenskwaliteit aanzienlijk verbetert.

Kredietmongolen is momenteel bezig met een proefproject voor autoleasing en hoopt in de nabije toekomst microhuisvestingsleningen te kunnen introduceren. De instelling doorloopt het proces om een gecertificeerde bank te worden, zodat ze nog meer verschillende diensten aan haar klanten kan aanbieden, waaronder spaarproducten. Ook is zij van plan verschillende nieuwe kantoren te openen om haar aanwezigheid op het platteland uit te breiden.

Op basis van het succes in het verleden en het heden breidt Kredietmongolië zich voortdurend uit om meer microleners te bereiken en streeft het ernaar de meest duurzame, maatschappelijk verantwoorde en best presterende instelling in zijn soort in Mongolië te worden.

Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

11 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

3.178
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 4.915.725,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

33% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

137,80%
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

0,00%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

0,00%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

9,97%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

4,63%