A loan of € 475 helps to purchase more timber to increase his business.

Lansana

Torkpoi town Bo, Sierra Leone / Houtverkoop

Bouw

Dit project is al volledig gesteund

 

Het verhaal van Lansana

Greetings from Sierra Leone! This is 47-year-old Lansana from Torkpoi town branch. He is a married businessman with three children between the ages of 3 years and 10 years old. All are currently attending school. He started this business to care for his family.

Lansana runs a retail business and sells timber to his customers around the community. He has been in this business for the past six years now. He says that his challenge is the increase in the cost of transportation.

He requested this loan through BRAC Sierra Leone to purchase more timber to increase his business. Lansana says that the extra income from this loan will help to take care of his family. In the future, he would like to establish in to a larger scale. He says thanks to BRAC and Kiva for their support.

Details van de lening

Lengte van de lening

De lengte van de lening is het aantal maanden vanaf het moment dat de kredietnemer de lening krijgt uitbetaald tot het moment dat de kredietnemer de laatste terugbetaling aan de kredietverstrekkers moet doen.

14 maanden
Terugbetalingsschema

Deze lening wordt beïnvloed door de coronacrisis en je steun is meer dan ooit nodig. De terugbetalingen kunnen worden uitgesteld of lager uitvallen dan verwacht.

Het aflossingsschema van een lening beschrijft de frequentie waarmee de terugbetalingen worden gedaan:

 • Maandelijks: Eén terugbetaling per maand
 • Einde van de termijn: Eén aflossing aan het einde van de looptijd van de lening
 • Onregelmatig: Elk ander aflossingsschema


Om een gedetailleerd aflossingsschema voor een specifieke lening te zien, klik je op de tab 'Betalingen'.

Maandelijks
Datum uitbetaald

De uitbetalingsdatum geeft de datum aan waarop de ondernemer zijn lening ontvangt.

De uitbetaling van de lening kan op verschillende momenten gebeuren, van 30 dagen voor tot 90 dagen nadat de lening op de website van Wakibi is geplaatst.

Het kan zijn dat een lening pas achteraf uitbetaald wordt aan de ondernemer. Dit gebeurt pas als de lening volledig op Wakibi/Kiva is gefinancierd.
Veel van onze veldpartners kiezen ervoor om de lening uit te betalen voordat de leningaanvraag op Wakibi/Kiva wordt gepubliceerd. Dit wordt toegestaan omdat dit ervoor zorgt dat de financiering de ondernemer bereikt zodra het nodig is.

Onze veldpartners nemen daarmee het risico op zich dat zij, als de lening niet door de leden van Wakibi/Kiva wordt gefinancierd, de lening zonder geld van Wakibi/Kiva moeten financieren.

Indien een lening niet vooraf wordt uitbetaald, zal deze worden vermeld met een verwachte uitbetaaldatum. Indien de lening niet volledig wordt gefinancierd bestaat de kans dat de ondernemer zijn lening niet ontvangt. Sommige veldpartners kiezen ervoor om leningen uit te betalen met andere financieringsbronnen, terwijl andere partners niet over de middelen beschikken om leningen te financieren zonder de steun van Wakibi/Kiva-leden. In dat geval worden leningen niet uitbetaald, tenzij ze volledig gefinancierd worden via Kiva/Wakibi.

2 augustus 2023
Financieringsmodel

Elke lening heeft slechts 30 dagen om geld in te zamelen op Wakibi/Kiva. Er zijn 2 verschillende opties voor de manier waarop de financiering aan de ondernemer wordt verstrekt:

 • Vast: het totale leenbedrag moet worden opgehaald om het bedrag naar de veldpartner te sturen. Als de lening niet volledig gefinancierd wordt binnen de periode van de fondsenwerving, vervalt de lening en worden de ingezamelde bedragen teruggestort op de rekeningen van de geldschieters.
 • Flexibel: het leenbedrag dat binnen 30 dagen wordt opgehaald, wordt doorgegeven aan de veldpartner die de lening faciliteert en deze komt met andere financieringsbronnen om de rest van het leenbedrag te dekken.
Vast
Partner dekt valutaverlies?

Bij internationale leningen kan de lokale valuta in het land van de ondernemer een deel van zijn waarde verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar - waardoor de partner meer van zijn lokale valuta moet gebruiken om Wakibi terug te betalen in Amerikaanse dollar. Wij bieden sommige veldpartners de mogelijkheid om zich te beschermen tegen valutaschommelingen door te kiezen voor het doorgeven van deze verliezen aan Wakibi leden.

Door dit risico te dragen, beschermen de Wakibi/Kiva leden de veldpartner en zijn ondernemers tegen catastrofale valutadevaluaties en dragen ze bij aan de duurzaamheid van hun activiteiten.

Mogelijke wisselkoersverliezen worden bij elk kredietprofiel onder de leninggegevens genoteerd:

 • "Ja" betekent dat de veldpartner elk valutaverlies dekt. Leden van Wakibi dragen geen verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
 • "Gedeeltelijk" betekent dat de veldpartner ervoor heeft gekozen de verliezen slechts tot 10% te dekken. Als de Amerikaanse dollar meer dan 10% stijgt ten opzichte van de lokale valuta, zullen deze verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "Nee" betekent dat de veldpartner geen valutaverliezen dekt en dat alle verliezen worden doorberekend aan de leden van Wakibi.
 • "N.v.t." betekent dat de veldpartner leningen aan ondernemers verstrekt in Amerikaanse dollars, zodat hun leningen niet onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers Amerikaanse dollar - euro.

Gedeeltelijk
Gefaciliteerd door lokale partner

Er zijn twee type leningen, partnerleningen en directe leningen. Hierdoor worden we in staat gesteld om het grootste aantal mensen ter wereld te bereiken.

Voor partnerleningen melden ondernemers zich aan bij een lokale veldpartner, die de lening ter plaatse beheert. Veldpartners zijn verantwoordelijk voor het screenen van ondernemers, het uitbetalen van leningen, het plaatsen van ondernemers op de website voor financiering, het innen van aflossingen en het anderszins administreren van leningen op het gebied van ondernemers.

Voor directe leningen dienen de ondernemers een aanvraag in via de website en kunnen al dan niet door een curator worden bekrachtigd. In tegenstelling tot de veldpartners behandelen de curatoren geen financiële transacties en hebben ze geen enkele verplichting om leningen terug te betalen voor hun ondernemers. In plaats daarvan nemen curatoren de rol op zich om hun ondernemers gedurende de gehele looptijd van de lening te ondersteunen en te adviseren.

BRAC Sierra Leone
Betaalt de lener rente?

Ja, de meeste ondernemers betalen op een of andere manier rente aan onze veldpartners. Wakibi/Kiva en hun leden zelf ontvangen geen rente op deze leningen. Onze partners ontvangen rente van ondernemers omdat er veel operationele kosten verbonden zijn aan microfinanciering in ontwikkelingslanden, vooral in landelijke gebieden.

Veel van de veldpartners bieden ook aanvullende diensten aan naast hun leningproducten, zoals bedrijfstrainingen, lessen in financiële geletterdheid of gezondheidsdiensten. Kiva zal niet samenwerken met een organisatie die onredelijke rentetarieven in rekening brengt, en we eisen van veldpartners dat ze hun tarieven volledig bekendmaken. Daarnaast werken we alleen samen met microfinancieringsinstellingen en organisaties die een sociale missie hebben om de armen te dienen, die geen toegang hebben tot banken en ondergewaardeerd zijn.

Om meer te weten te komen over de rentetarieven die ondernemers betalen, kun je het veld "Gemiddelde kosten voor de lener" bekijken op een leningprofiel.

Ja
Risicobeoordeling veldpartner

Er zijn veel risico's verbonden aan deze manier van leningen verstrekken, die hier worden uitgelegd op: .

De risicoclassificatie van de veldpartners weerspiegelt het risico van het in gebreke blijven van een instelling in verband met elk van de veldpartners. Een 0,5-sterrenrating betekent dat de organisatie een relatief hoger risico heeft op het in gebreke blijven van een instelling, terwijl een 5-sterrenrating aangeeft dat de organisatie een relatief lager risico heeft op het in gebreke blijven, gebaseerd op analyse en de beschikbare informatie die wordt weergegeven in de veldpartner sectie van elke lening.

Veldpartners met het laagste kredietniveau ondergaan een lichter niveau van boekenonderzoek en krijgen geen risicoclassificatie; in plaats daarvan worden deze partners op plaatsen waar normaal gesproken een risicoclassificatie zou verschijnen, gelabeld als "Experimenteel". Voor meer informatie, zie "Wat is een Experimentele Veldpartner?".

Directe leningen krijgen ook geen formele risicoclassificatie. In plaats daarvan worden deze leningen goedgekeurd door middel van "sociale verzekeringen", waarbij de betrouwbaarheid wordt bepaald door vrienden en familie die een deel van het bedrag uitlenen, of door een door Kiva goedgekeurde curator die garant staat voor de lener. Directe leningen zullen verschijnen als "Unrated" en kredietverstrekkers moeten er altijd van uitgaan dat deze leningen het hoogste niveau van terugbetalingsrisico vertegenwoordigen.

Totaalbedrag lening € 475,00

.

Datum Verwachte betaling Daadwerkelijke betaling Opmerking
Totaal € 0,00 € 0,00 -

BRAC Sierra Leone

Statusupdate - 20 januari 2020

Kiva heeft de fondsenwerving voor nieuwe leningen voor BRAC Sierra Leone gereactiveerd. Naar aanleiding van operationele problemen die werden ontdekt tijdens een routinematige controle ter plaatse, heeft het management van BRAC Sierra Leone een bevredigende bijscholing gegeven aan het personeel van de filialen, wat werd bevestigd door een vervolgaudit ter plaatse door Kiva.


Statusupdate - 4 juli 2019

Kiva is bezig de fondsenwerving voor nieuwe leningen aan BRAC Sierra Leone tijdelijk te onderbreken als gevolg van operationele problemen die aan het licht zijn gekomen tijdens de routinematige monitoring ter plaatse. Kiva werkt samen met BRAC Sierra Leone om deze problemen op te lossen.


Status update - 10 januari 2017

Na de hervatting van het Kiva-programma van BRAC SL in augustus 2016 blijft Kiva de voortgang van hun fondsenwervingsactiviteiten en de terugbetaling van het aan Kiva-kredietverstrekkers verschuldigde bedrag volgen. Sinds de hervatting van de fondsenwerving heeft BRAC SL cumulatief meer dan 57.000 dollar ingezameld, waarvan het grootste deel is gebruikt voor de terugbetaling van achterstallige bedragen die verschuldigd zijn aan kredietverstrekkers, waardoor het uitstaande achterstallige bedrag vanaf eind december 2016 is gedaald tot 152.271 dollar. Dit maakt deel uit van een gefaseerd terugbetalingsplan dat Kiva met BRAC SL is overeengekomen bij de hervatting van hun fondsenwerving op het Kiva platform. Naar aanleiding van deze vooruitgang en onze beoordeling van de liquiditeitsbehoeften bij BRAC SL zijn we overeengekomen om BRAC SL toe te staan het resterende achterstallige bedrag geleidelijk terug te betalen tot juni 2017. Kiva zal de voortgang van de fondsenwerving van BRAC SL blijven volgen om ervoor te zorgen dat BRAC SL elke maand vooruitgang blijft boeken met het terugbetalingsplan. Wij danken de kredietverstrekkers voor hun geduld en hopen dat zij de kredietnemers van BRAC SL ook in de toekomst zullen blijven steunen.

Statusupdate - 30 augustus 2016

Vanaf 25 augustus is de samenwerking met BRAC SL niet meer onderbroken en kan deze organisatie de fondsenwerving op het Kiva platform hervatten.

Statusupdate - 7 juli 2016 

Kiva en BRAC Sierra Leone hebben overeenstemming bereikt over een terugbetalingsplan voor het bedrag dat aan Kiva-kredietverstrekkers verschuldigd is, rekening houdend met de liquiditeitspositie van BRAC SL na de Ebola-crisis van 2014. In juni heeft BRAC SL met succes de eerste tranche van dit aflossingsplan voor een bedrag van $100.000 aan Kiva betaald, en deze middelen zijn aan de kredietverstrekkers uitbetaald. 

BRAC SL zal in juli 2016 beginnen met de fondsenwerving voor nieuwe leningen op Kiva, gezien de naleving van het overeengekomen aflossingsplan. Het besluit volgt ook op een positieve beoordeling van een controlebezoek ter plaatse door Kiva-medewerkers, die de instelling in mei 2016 hebben bezocht. Tijdens het bezoek stelde Kiva vast dat het kredietprogramma van BRAC SL nu weer volledig op schema ligt en dat er extra middelen nodig zijn om te voldoen aan de stijgende vraag naar kapitaal, in het bijzonder van hun klanten wier bedrijven ernstig werden getroffen door de economische crisis als gevolg van de Ebola-epidemie. 

Met de hervatting van de Kiva-financiering verwacht Kiva dat het cumulatieve bedrag dat BRAC SL tijdens de inactieve periode van Kiva-leningnemers heeft geïnd, in de loop van 2016 volledig zal worden terugbetaald via het nettofacturatiesysteem van Kiva. Het eventueel verschuldigde, maar niet bij de fondsenwerving voor nieuwe leningen opgehaalde bedrag zal door BRAC SL in december 2016 worden terugbetaald. 

We danken de kredietverstrekkers voor hun geduld en steun aan BRAC Sierra Leone en andere West-Afrikaanse partners die door deze crisis zijn getroffen, en hopen dat ze de kredietnemers van BRAC SL ook in de toekomst zullen blijven steunen. 

Statusupdate - 1 februari 2016

Vanaf januari 2016 heeft Kiva de laatste hand gelegd aan het 'verzoeningsvoorstel' dat tot doel had de status van alle uitstaande Kiva-leningen in de boeken van BRAC SL te bepalen. Op basis van deze informatie hebben we kunnen vaststellen welke leningen volledig zijn terugbetaald door de kredietnemers aan BRAC SL of zijn herschikt en welke kredietnemers hun termijnen blijven betalen. Helaas is een aantal leningen als oninbaar geïdentificeerd en reeds door BRAC SL afgeschreven, waardoor Kiva en de respectievelijke kredietverstrekkers in gebreke blijven.

Voor het bedrag dat reeds door BRAC SL is geïnd, maar nog niet aan Kiva-kredietverstrekkers is terugbetaald, zijn we momenteel in gesprek met BRAC SL om een aanvaardbaar terugbetalingsplan overeen te komen, rekening houdend met de financiële behoeften en de cashflowpositie van de organisatie. Het bedrag zal waarschijnlijk in tranches worden betaald, maar we hopen deze besprekingen in de nabije toekomst af te ronden en verwachten de eerste terugbetalingen spoedig te ontvangen. Meer update zal worden geplaatst zodra het terugbetalingsplan definitief is overeengekomen.

Status update - 6 augustus 2015

De aflossingsvrije periode voor veldpartners die getroffen zijn door de uitbraak van ebola in West-Afrika is eind mei 2015 afgesloten. Kiva is begonnen met het proces om de status van alle uitstaande Kiva-leningen die via deze partners zijn verstrekt, vast te stellen. Het doel is het identificeren van de werkelijke bedragen die door Kiva kredietnemers aan de partner zijn terugbetaald tijdens de aflossingsvrije periode, het identificeren van leningen die sindsdien delinquent zijn geworden en waarvoor een herschikking van de oorspronkelijke aflossingsvoorwaarden nodig is, alsook van de leningen die in gebreke blijven of worden afgeschreven. Zodra Kiva meer volledige informatie heeft over de status van de portefeuille van de Veldpartner zullen we die informatie hier verstrekken.

Statusupdate - 10 maart 2015

Kiva verlengt de bestaande respijtperiode voor Field Partners die getroffen zijn door de Ebola-uitbraak tot eind mei 2015. Dit zal de partners de tijd geven om uitgebreide audits uit te voeren van hun activiteiten en om informatie te delen met Kiva over de uitstaande leningen en hun plannen voor de toekomst.

BRAC Sierra Leone is actief in een van de landen in West-Afrika die het zwaarst getroffen zijn door de uitbraak van Ebola. Als gevolg hiervan is BRAC Sierra Leone sinds september vorig jaar gesloten, maar de organisatie is van plan om de microfinancieringsactiviteiten in maart 2015 te hervatten. Als BRAC begint met het terugvorderen van leningen, zullen ze Kiva op de hoogte brengen van de status van alle uitstaande leningen. De organisatie hoopt in april weer nieuwe leningen aan Kiva te kunnen verstrekken. 

Statusupdate - 23 oktober 2014

BRAC Sierra Leone is actief in Sierra Leone, een van de landen in West-Afrika waar momenteel een Ebola-uitbraak plaatsvindt. Deze epidemie is de grootste in de geschiedenis en eist duizenden levens en heeft een grote impact op de nationale economie. BRAC Sierra Leone heeft de financiering van Kiva tijdelijk stopgezet als reactie op deze crisis. Lees  hier.meer over de epidemie.

Kiva heeft BRAC Sierra Leone een aflossingsvrije periode van 4 maanden gegeven tot eind 2014, waarna we de situatie opnieuw zullen evalueren. Het Kiva team communiceert regelmatig met BRAC Sierra Leone en zal een update geven wanneer ze de financiering van Kiva hervatten.

Beschrijving van de partners:

BRAC is in 1972 in Bangladesh opgericht als kleinschalig hulpproject om het land te helpen de verwoestingen van de bevrijdingsoorlog te boven te komen en hulp te bieden bij de hervestiging van vluchtelingen die terugkeren uit India. BRAC heeft vervolgens gehandeld als een pionier en katalysator voor verandering, met een holistische ontwikkelingsaanpak om de armoede aan te pakken en mensen in meer dan 9 landen over de hele wereld mondig te maken.

BRAC realiseert snelle veranderingen door middel van een 'ground-up' benadering die zich richt op het opbouwen van schaalgrootte en het erkennen van zowel de sociale als de economische behoeften van haar klantenbestand. BRAC is in 2008 begonnen met werken in Sierra Leone en is in juni 2009 begonnen met het verlenen van microfinancieringsdiensten. BRAC Sierra Leone biedt ook uitgebreide trainings- en capaciteitsopbouwprogramma's aan op het gebied van gezondheid, pluimvee en vee, landbouw, mensenrechten en juridische dienstverlening. Het bedrijf heeft meer dan 43 vestigingen in alle vier de regio's van Sierra Leone, en eind 2009 bereikten de diensten van BRAC meer dan een kwart miljoen Sierra Leoners.

In Sierra Leone worden vooral vrouwen getroffen door armoede en BRAC heeft ontdekt dat empowerment van vrouwen positieve veranderingen teweeg kan brengen in hun families en gemeenschappen. Zo is meer dan 99% van de kredietverstrekkers van BRAC in Sierra Leone vrouw.

Een van de microfinancieringsprogramma's van BRAC Sierra Leone, de lening voor kleine ondernemingen, is gericht op zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers die kleine ondernemingen willen uitbreiden en slechts beperkt toegang hebben tot kapitaal. Deze kleine ondernemers zouden anders zeer beperkt toegang hebben tot het formele financiële systeem, omdat ze te groot zijn voor microleningen, maar onvoldoende onderpand hebben voor commerciële banken. Het uiteindelijke doel van de lening voor kleine ondernemingen is het genereren van werkgelegenheid.

Visie van BRAC:

Onze visie is van een rechtvaardige, verlichte, gezonde en democratische wereld zonder honger, armoede, milieuvervuiling en alle vormen van uitbuiting op basis van leeftijd, geslacht en etniciteit.

De missie van BRAC:

Werken met mensen wier leven wordt gedomineerd door extreme armoede, analfabetisme, ziekte en andere nadelen. Met een holistische benadering streven we naar positieve veranderingen in de levenskwaliteit van mensen die arm zijn.

BRAC bereikt zijn missie door:

- Het werken met de armen, vooral met vrouwen en kinderen;

- Het aangaan van veelzijdige ontwikkelingsinterventies;

- Het streven naar het bevorderen van positieve veranderingen in de kwaliteit van leven;

- te werken aan het bereiken van sociaal, financieel en ecologisch duurzame programma's;

- Het actief bevorderen van mensenrechten, menselijke waardigheid en gendergelijkheid;

- Het helpen vormgeven van nationaal en mondiaal beleid op het gebied van armoedebestrijding en sociale vooruitgang;

- Het bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk potentieel;

- Het bieden van professionele ontwikkelingsmogelijkheden aan onze medewerkers;

- Het aanmoedigen van betrokkenheid bij de doelstellingen en waarden van onze organisatie.

Een opmerking over het rendement van de portefeuille van BRAC Sierra Leone:

Wij hechten veel waarde aan de kosten die Kiva-leners voor hun leningen betalen. Daarom is een eerlijke prijsstelling een kernonderdeel van ons eerste due diligence-proces voor Field Partners. Met Kiva's 0% kapitaal zijn veel van onze Field Partners ook in staat om extra waarde toe te voegen aan hun leningen door het verlagen van de rentetarieven, het aanbieden van niet-financiële diensten of het creëren van nieuwe leningproducten.

We proberen leningen te steunen die geen ongerechtvaardigde kostendruk op hardwerkende leners leggen. We erkennen echter dat sommige van onze partners, om kwetsbare en uitgesloten mensen met producten en diensten met een grote impact te bereiken, hoge kosten maken die het noodzakelijk maken om kredietnemers hogere dan gemiddelde kosten in rekening te brengen om duurzaamheid en schaalbaarheid mogelijk te maken. 

Factoren die de kosten die deze partnerorganisatie in rekening brengt aan haar kredietnemers opdrijven zijn onder andere:

 • Zij zijn actief in Sierra Leone, dat door de Wereldbank als een fragiele situatie wordt geclassificeerd. Dit kan de kosten voor het veilig leveren van financiële diensten aan kredietnemers sterk verhogen.
 • Ze leveren meer dan alleen contant geld aan veel van hun kredietnemers, waaronder kostbare 'wraparound' diensten zoals gezondheidszorg, financiële of zakelijke training, landbouwvoorlichtingsdiensten, verzekeringen of toegang tot onderwijs.
 • Ze zijn gevestigd in een gebied met hoge kosten voor levensonderhoud en zakendoen. Dit is vaak te wijten aan de grote vraag en het lage aanbod van adequate huisvesting en goederen.
 • Deze partner werkt in een land waar zakendoen moeilijk en kostbaar is vanwege de regelgeving, de procedures en het bestuur.
 • Zij werken op grote schaal in plattelandsgebieden, waardoor hun werknemers dure reizen moeten maken om hun klanten te vinden en te bedienen.
 • Ze werken in een gebied met een beperkt of slecht functionerend banksysteem. Dit maakt het moeilijk om lokaal toegang te krijgen tot financiering en maakt het moeilijker om betalingen op leningen van buiten het land te sturen en te ontvangen.Partner Image
Partner van Kiva sinds

De periode dat een veldpartner leningen op de website heeft gepost voor financiering.

13 jaar
Totaal aantal kredietnemers

Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal kredietnemers die via deze veldpartner leningen hebben geworven. Dit aantal is inclusief individuele kredietnemers binnen groepsleningen.

17.223
Totaalbedrag leningen

Het totaal aan leningen geeft het totale bedrag aan dat deze veldpartner via de Kiva-website heeft opgehaald. Dit is exclusief terugbetaalde leningen.

€ 5.218.225,00
Gemiddelde kosten voor kredietnemer

Veel van de veldpartners berekenen kosten aan kredietnemers om de duurzaamheid van hun activiteiten, bereik en impact op lange termijn mogelijk te maken. Voor deze specifieke veldpartner wordt de opbrengst van de portefeuille (PY) getoond, die gelijk is aan de financiële inkomsten van een veldpartner gedeeld door de gemiddelde kredietportefeuille die in een bepaald jaar uitstaat.

Op dit moment wordt de opbrengst van de portefeuille getoond voor de meeste van de veldpartners die microfinancieringsinstellingen (MFI's) zijn. Het portefeuillerendement geldt voor de instelling als geheel en is dus een indicatie voor de kosten voor de kredietnemers in plaats van een directe meting. Het portefeuillerendement wordt rechtstreeks berekend op basis van de meest recent beschikbare jaarrekeningen van een veldpartner en vergelijkt dit resultaat met andere publiek beschikbare bronnen van prijsinformatie zoals mixmarket.org en mftransparency.org.

53% PY
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is een indicatie van de winstgevendheid van een veldpartner. Het kan ook een indicator zijn voor de duurzaamheid van een organisatie op lange termijn, aangezien organisaties die consequent met verlies werken (organisaties die een negatief rendement op activa hebben) mogelijk niet in staat zijn om hun activiteiten in de loop van de tijd voort te zetten.

-
Gemiddelde leninggrootte

De gemiddelde kredietgrootte van een veldpartner wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Leningen die kleiner zijn (d.w.z. als een lager percentage van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) worden over het algemeen verstrekt aan economisch zwakkere bevolkingsgroepen. Dezelfde leningen zijn echter over het algemeen duurder voor de veldpartner om ze te verstrekken, uit te betalen en te innen.

-
Percentage achterstallige leningen

Het percentage achterstallige leningen van een partner definiëren we als het bedrag van de achterstallige betalingen gedeeld door het totale openstaande hoofdsaldo dat Kiva heeft met de veldpartner.

Achterstanden kunnen het gevolg zijn van te late terugbetalingen van kredietnemers en vertraagde betalingen van de veldpartner.

Hoe dit wordt berekend:

Percentage achterstallige leningen = $ waarde van achterstallige betalingen van achterstallige terugbetalingen / uitstaande $ waarde van alle terugbetalingen van leningen.

1,89%
Leningen in risicozone

De risicorentevoet verwijst naar het percentage van de leningen dat door deze veldpartner moet worden terugbetaald en dat ten minste 1 dag achterstallig zijn. Deze wanbetaling kan het gevolg zijn van het niet betalen door leningnemers of niet betalen door de veldpartner zelf.

Leningen tegen risicotarief = uitstaande $ waarde van de achterstallige leningen / uitstaande $ waarde van alle achterstallige leningen.

Voorbeeld:

Een partner heeft vijf leningen die in de "terugbetalingsstatus" staan en het leenbedrag voor elk van hen is $100. Alle leningen hebben eerste termijnen van $10. Een lener betaalt slechts $9 terug en dus is zijn lening achterstallig. De andere vier leners betalen $10 terug. De risicorente van de leningen is 91 / 451 = 20,18%.

De risicorentevoet van de leningen is een totaal dat geen onderscheid maakt tussen het in gebreke blijven door kredietnemers of veldpartners. Dus in het bovenstaande voorbeeld zal de risicorente van de leningen 20,18% zijn, ongeacht of het de kredietnemer of partner is die achterloopt met de aflossingen.

8,27%
Percentage in-gebreke-gebleven-leningen

Het in-gebreke-gebleven-percentage is het percentage beëindigde leningen die niet zijn terugbetaald (gemeten in dollarvolume, niet in eenheden).

Hoe dit wordt berekend:

standaard percentage = bedrag van de beëindigde leningen die in gebreke zijn gebleven / bedrag van de beëindigde leningen.

Opmerkingen:

 1. Veel veldpartners hebben nog niet veel beëindigde leningen vanwege hun korte geschiedenis op Kiva (zie "Partner van Kiva sinds"). Als dit het geval is, is het percentage achterstallige leningen een meer betekenisvolle indicator voor het risico.
 2. Wanbetaling (niet-terugbetaling) definiëren we als: het tijdstip waarop Kiva bepaalt dat de inning van middelen bij een kredietnemer of partner twijfelachtig is, of het cumulatieve terugbetaalde bedrag vanaf een kwartaalafstemming minder is dan het verwachte bedrag vanaf 180 dagen daarvoor en er gedurende deze periode geen terugbetalingen aan Kiva zijn gemeld.

Kiva verwerkt gewoonlijk de wanbetalingen op kwartaalbasis, en er kunnen per geval uitzonderingen worden gemaakt als de partner of Kiva verwacht dat de lening in de toekomst zal worden terugbetaald. Veldpartners hebben ook de mogelijkheid om op elk moment leningen met een betalingsachterstand aan te gaan, indien zij bepalen dat verdere inning van de terugbetalingen van de lening bij de kredietnemer onwaarschijnlijk is.

0,49%
Percentage koersverlies

Het percentage wordt berekend als het bedrag van wisselkoersverliezen (lokale valuta naar US dollar) gedeeld door de totale verliezen.

Let op: er kan ook verlies ontstaan door de wisselkoers US dollar - euro.

2,76%