Gewijzigde algemene voorwaarden Stichting Wakibi dd. 12 april 2016

Door Redactie Wakibi op 12-4-2016

Over Wakibi

Per 12 april 2016 zijn de algemene voorwaarden van Wakibi gewijzigd. Wat is er veranderd?

Per 12 april 2016 zijn de algemene voorwaarden van Wakibi gewijzigd. Wat is er veranderd?


De oude bepaling onder 2.4 is vervangen door een nieuwe bepaling:
OUD
2.4 Voor zover de Deelnemer een Project financiert met een cadeaubon, geldt dat sprake is van een donatie (en niet van de verkrijging van een Obligatie) en zijn de artikelen 1 tot en met 9 van deze voorwaarden niet van toepassing.
NIEUW
2.4 Voor zover de Deelnemer een Project financiert door een ander een cadeaubon aan te bieden, geldt dat er sprake is van een of gift (en niet van de verkrijging van een Obligatie) en zijn de artikelen 1 tot en met 9 van deze voorwaarden niet van toepassing, met uitzondering van artikel 4.7 (de geldigheidsduur van de cadeaubon).

Artikel 2 is verder uitgebreid met een extra bepaling onder 2.5:
2.5 Voor zover de Deelnemer een Project financiert met een ontvangen cadeaubon middels een gift, geldt dat er sprake is van de verkrijging van een Obligatie bij inzet van die cadeaubon en zijn de artikelen 1 tot en met 9 van deze voorwaarden wel van toepassing.

Wat betekent deze wijziging in artikel 2? Uit de twee nieuwe bepalingen moet de scheiding tussen de cadeaubongever en de cadeaubonontvanger wat duidelijker blijken. De ontavnger van de cadeaubon wordt bij inzet van de cadeaubon ook een lener en de algemene voorwaarden zijn dan ook op hem of haar van toepassing. De gever hoeft alleen rekening te houden met de vervaltermijn van een cadeaubon van 1 jaar. Die vervaltermijn geldt uiteraard ook voor de cadeaubonontvanger.

Aan artikel 4.4 is een extra zin toegevoegd;
Deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig doorgeven aan Wakibi van wijzigingen in bankrekeningen, wijze van betalen, tenaamstelling, etc.

Wat betekent deze wijziging van artikel 4.4? Uit de toevoeging aan het bestaande artikel vier volgt de instructie voor de door te geven wijzigingen. Artikel 4 wijzigt verder wat betreft inhoud en werking niet.

En de bepaling onder artikel 4.7 is uitgebreid met een afstandsverklaring:
4.7 Een Wakibi cadeaubon is geldig tot 1 jaar na datum van aankoop. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum wordt de cadeaubon omgezet in een gift aan Wakibi ten behoeve van de operationele kosten van Wakibi. De Deelnemer doet in dat geval afstand van enig recht tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het bedrag van de cadeaubon of daaraan gerelateerde onkosten van welke aard ook. 

Wat betekent deze wijziging van artikel 4.7? Deze bepaling benadrukt de gevolgen van het vervallen van de geldigheid van een cadeaubon. 

Tot slot is artikel 14 uitgebreid met een nieuwe bepaling ten behoeve van de klachtenregeling:
14.6 Heeft u een klacht over de werkwijze van Wakibi, de juistheid en rechtmatigheid van activiteiten in het kader van het goede doel, of de manier waarop u door een medewerker van Wakibi bent behandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Wakibi. De klacht wordt volgens procedure zoals in de klachtenregeling van Wakibi beschreven afgehandeld. De klachtenregeling vindt u op onze website.

Wat betekent deze toevoeging van dit artikel onder 14.6? Wakibi heeft een klachtenregeling geintroduceerd om mogelijke klachten transparant en via een voor iedereen heldere weg af te handelen. Voor meer informatie over klachtenregeling van Wakibi volgt u deze link.


* De nieuwe tekst van de algemene voorwaarden is terug te vinden op onze website via: www.wakibi.nl/voorwaarden

* De algemene voorwaarden kunt u ook via deze link downloaden in pdf of u kunt ons per email verzoeken u de algemene voorwaarden toe te sturen.


>> De algemene voorwaarden van Stichting Wakibi zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, bekend onder nummer: 53277201.